Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Basın Açıklması

BASIN AÇIKLAMASI

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ OLARAK KÜTAHYA İDARE MAHKEMESİNDE ESAS NO: 2021/847 SAYILI DOSYASI İLE:

Kütahya İli,Simav ve Tavşanlı İlçeleri ZENİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yapılması Planlanan RN : 70484,RN 59770, RN: 12743 RN: 72400 Ruhsat Numaralı Sahalarda,ALTIN GÜMÜŞ- MADENİ/AÇIK OCAK KAPASİTE ARTIRIMI-YIĞIN LİÇİ VE ADR TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, Proje ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Çevre ve Şehir Bakanlığınca 8.10.2021 TARİHİNDE YAYINLANAN “ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU KARARI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İLE ,

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU KARARI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN İYUK MAD.27/2 kapsamında uygulanmakla etkisi tükene-cek olan İdari işlem niteliğinde olduğundan ve telafisi imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık şartları birlikte gerçekleştiğinden İDARENİN SAVUNMASI ALINDIKTAN SONRA YENİDEN KARAR VERİLİNCEYE DEK İVEDİYETLE YÜRÜT MENİN DURDURULMASI TALEPLİ OLARAK, dava açmış bulunuyoruz.,

Daha öncede -Kütahya idare Mahkemesinin Esas No: 2021/771 ve Esas No: 2021/772 Sayılı dosyalarında söz konusu ruhsat sahalarındaki Orman Kesimi işlemlerine ilişkin işlemlerin iptali için dava açmış bulunuyoruz.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının, Simav Örencik Köyündeki 171 Taşınmazının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Acele Kamulaştırılmasına ilişkin R.G de 28 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan kararına karşı Yürütmenin durdurulması talepli olarak Danıştayda dava açmış bulunuyoruz.

1-) Türkiye ormanlarının önemli bir kısmını oluşturduğu, Proje Sahasındaki dağlarda çok büyük sayıda endemik tür yaşamakta ve bu türlerden bazıları sadece bu dağlarda görülmekte, Proje sahasındaki maden sahaları bölgesinde ve dağların tüm çevresinde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık yaygın olup, bu bölgede gölet ve baraj bulunmakta, Proje Sahasının etkili deprem bölgesidir. ÇED olumlu kararı, ÇED kavramının amacına, Çevre Kanunu’nun amacına ve Anayasanın 56.maddesine aykırıdır. ÇED raporunda üretim alanın kullanılacak olan siyanürün insan yaşamına, doğaya, havaya, suya büyük zararlar vereceği ve zararların , tehlikelerinin ne olduğuna ilişkin olarak açıklama yapılmamıştır, Maden sahasının bulunduğu Dağların sularında yaşanacak bir kirlenmenin su sağladığı Susurluk Havzası, Emet Çayı Havzasındaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini etkileyeceği çok açıktır. ÇED olumlu kararının mevzuata, Uluslararası sözleşmelere aykırı olması nedeni ile iptalini talep etmekteyiz.

Çevre mevzuatına ilişkin hükümler uyarınca; çevresel etki değerlendirmesi ile gerçekleştiril mesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumsuz etkileri çok açık olup, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler bilimsel ve teknik olarak irdelenmemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8.10.2021 YAYIN TARİHLİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının verildiği madenin, kapasite artışı sonrası işletilmesinin her aşamasında ve işletme faaliyeti tamamlandıktan sonra gerek projenin gerçekleştirileceği yerin gerekse etki alanının insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yer altı ve yüzey suları, tarım alanları ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, şayet olumsuz etkilerin olması durumun da ise bu etkilerin alınacak önlemlerle mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığının yönelik teknik incelemeleri yapılmamıştır ***SÖZ KONUSU PROJE SAHASINDA YAPILACAK İŞLETMESEL FAALİYETLER İLE EKOSİSTEM DENGESİ TAMAMEN BOZULACAKTIR.

2- *** Hidrojeoloji Bilimi açısından;

Proje alanı ve çevresi SUSURLUK HAVZASI içinde yer almaktadır. PROJE ALIN ÇEVRESİNDE SU BARAJIDA BULUNMAKTADIR. Susurluk Havzası 24332 Km2 su toplama alanına sahiptir. Havzada en önemli akarsular KACAÇAY VE KOCA SUDUR. Kocaçay Manyas ( Kuşgölü) ne Koca su ise Marmara denizine dökülür . Proje Sahası Emet Çayı Havzası içinde Emet Çayı ile Kocaçayın birleşim noktasındaki membasındaki Emet Çayı Alt Havzası içinde yer alır. Akdere, Saraydere, Ketenlik Dere, Çobanlar deresi, Otlu çukur dere, Iğdur Dere, Güney dere sı proje sahasındadır. SÖZKONUSU PROJE SAHASINDAKİ CEVHER ÜRETİMİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLE-CEK FAALİYETLER SONUCUNDA SULARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ BOZULACAKTIR. YERALTI KAYNAK SULARININ SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE SU KAYNAKLARI FİZİKOKİMYASAL VE KİMYASAL PARAMETLERİDE ETKİLENECEKTİR.

*** SÖZ KONUSU ÇED RAPORUNUN ALANI İÇİNDE BULUNAN İR 72400 RUHSAT SAHASI, ÇATAK YHGS SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNMAKTADIR. Bölgede KIZIL GEYİK( Cervus Elaphus) ve türleri bulunmaktadır. ÇATAK BÖLGESİNDE GEYİKLER KORUMA ALTINDADIR. ÇATAK YABAN HAYATI ( GEYİK ) KORUMASI SAHASI. ALANI : 2750 Ha OLUP, PROJE SAHASI İÇİNDEKİ 2750 ha ALANDAKİ YABAN HAYATI KORUMA SAHASININ VARLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN ADETA İNKAR EDİLMEKTE VE BU ALAN GÖRMEMİZLİĞE GELİNMEKTEDİR.

*** SÖZKONUSU ÇED RAPORUNU KAPSAYAN PROJE SAHASINDA ENDER ENDEMİK TÜRLER BULUNMAKTADIR . Söz konusu işletmesel faaliyetler sonucunda bu dünyada ender olan endemik bitkilerin soyu tükenecektir.

3- ***ÇED SAHASINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI MAĞARALAR BULUN-MAKTADIR:

*PROJE 72400 NOLU RUHSAT ALANI İÇERİSİNDE ÇED ALANINA 250 METRE MESAFEDE İNÇAL MAĞARASI BULUNMAKTADIR.

PROJE 70484 NOLU RUHSAT ALANI İÇERİSİNDE ÇED ALANINA 350 METRE MESAFEDE KOCAİN MAĞARASI BULUNMAKTADIR.

Simav İlçesi merkezine 65 Km. mesafede bulunan KOCAİN ve İnçal Mağaralarının ON MİLYON YILLIK OLDUĞU BİLİNMEKTEDİR. *** SÖZKONUSU MAĞARALAR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI OLUP KORUNMASI GEREKEN ALANLARDIR. .

4- ***TARIM ÜRÜNLERİ :

*** SÖZ KONUSU ÇED RAPORUNU KAPSAYAN ALAN ÇEVRESİNDE KÖYLER HALKI TARAFINDAN Buğday, Arpa , Çavdar, Mısır, Nohut, Ayçiçeği, Korunga, Fiy, Patates ÜRETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. Köy halkları tarafından Elma, Armut, Ceviz, Fındık, Kızılcık, Vişne , Şeftali, Kayısı yetiştirilmekte ve- Domates, Biber, Salatalık, Kabak üretilmektedir.( Ekte fotoğrafları sunulmuştur)

5- D O Ğ A L K R A T E R G Ö L Ü : Eğrigöz Dağında yer alan DOĞAL KRATER GÖLYÜ yöre halkı tarafından her ne kadar bilinse de turistler ve kaşifler tarafından keşfedilmeye beklemektedir. 2 Bin 072 metre yükseklikte olan kendiliğinden oluşan doğal, derin olmayan sığ suyu ile tam bir doğa harikasıdır.

M E S İ R E A L A N L A R I : Ayrıca Ardça, Ağız, Turpluk, Arpagediği, Mezargediği, Yale , Fındıklı, Gebeoluk ve ÇATAK MİLLİ PARKI gibi ihsanların mesire alanı olarak değerlendirdiği alanlar yer almaktadır.

6- BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK : Yerli Irk ( Karaca) Örencik ve civar köylerinde yetiştirilmekte olan BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI: 3.000-5.000 arasında yer almaktadır. Kümes hayvancılığı ve Küçükbaş hayvancılığı büyük sayıda köylerde yapılmaktadır.

*** PROJE ALANINDAKİ ORMANLAR: Proje alanında büyük sayılarda orman kesimi yapılacaktır. Orman sahaları 1. Derecede yangına hassas bölgelerdir.

ORMAN İÇERİSİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİKDENGE İÇİN DOĞAYA BIRAKILAN ORMAN ÇAMLARI BULUNMAKTADIR

KARAÇAM, MEŞE,KARA ARDIÇ,KIZIL ARDIÇ,ÇİTLEMBİK, YABANİ KAVAK, MURT AĞACI,IHLAMUR, KIZILÇAM,PIYNAR

6-***)ÇED RAPORU KİMYA BİLİMİ AÇISINDANDA SAKINCALAR BARINDIRMAKTADIR:

Sunulan ÇED raporunda ve projede altın zenginleştirmenin; Sodyum Siyanür (NaCN), Hidrojen Peroksit, Sodyum Hidroksit (NaOH) (Kostik), Hidroklorik Asit (HCI), Sodyum Bikarbonat (NaHCO3), Antiscalant, Aktif Karbon, Boraks, Silika, Kireç, Çimento gibi “toksik”, “yükseltgen” ve “korozif” özellikleri barındıran riskli kimyasalları kullanılarak yapılacağı ÇOK AÇIKTIR. , ÇED raporunda söz konusu kimyasalların işletmede nasıl depolanacağı, taşıma ve kullanımları sırasındaki lokal risklerin nasıl yönetileceğinin açıklandığı, söz konusu işletmede, aşırı yağış, deprem toprak kayması veya kullanılan geçirimsiz jeomembranın hasar görmesi sonucunda atıkların dağılması ile oluşacak kimyasal açıdan akut (kısa sürede görülecek) ve kronik (uzun vadeli) etkileri olabilecek iki büyük riskin mevcuttur.

***Birinci riskin işletmede yüksek oranda kullanılacak siyanür toksisitesi ile ilgilidir.

***İkinci ve yaygın etkisi daha geniş olabilecek tehlike, süreç sırasında uygulanan işlemlerin sadece altını ve gümüşü çözmeyip aynı zamanda topraktaki cıva, nikel, arsenik, antimon, krom, kurşun vb. diğer mineralleri de çözecek ve açığa çıkaracak olmasıdır.

7-*** ALTIN MADENİ ŞİRKETLERİ DEVLETE BIRAKTIKLARI % 1,5 PAY KARŞILIĞINDA İSE TÜRK HALKINI KANSER HASTALIĞINA BOĞACAK ŞEKİLDE SİYANÜRLÜ ALTIN MADENCİLİĞİ YAPMAKTADIR. 2002-2016 YILLARI ARASINDAKİ KANSER ORANLARINI GÖSTEREN SAĞLIK BAKANLIĞI İSTATİSTİKLERİNE BAKILDIĞINDA KANSER TÜRLERİNİN 10 KATA KADAR ARTTIĞI GÖRÜLECEKTİR.

DAVA KONUSU PROJE ALANINDA YIĞIN LİÇ SİSTEMİ İLE ALTIN GÜMÜŞ ÜRETİMİ SONUCU ALANDA OLUŞACAK SİYANÜR-HİDROJEN SİLFÜR HAVADAN DAHA AĞIR OLDUĞU İÇİN HAVADA 40 GÜN ASILI KALMAKTA 26 KM. YARIÇAPINDAKİ –52 KM2 BİR ALANDA YOĞUN OLARAK ETKİSİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR:

Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmiş yeraltı suları ve açık ocakta birikecek olan suların yüzey sularına deşarj edileceği, burada yapılacak deşarjların drenaj ağları ile Gölete, Koca Çayı’nı ve Kocasuyu, Emet Çayını etkileme riski bulunmakta, özellikle bölgenin birinci derece deprem bölgesin-de olduğu, tarihsel depremlerin bölgeye önemli hasarlar verdiği dikkate alındığında olası bir depremde havuzların yıkılması, liç sahasının zarar görmesi durumunda yüksek metal içerikli akışkanların yüzey suyu ile ovadaki Kocaçay, Kocasu ya ulaşma riski taşımaktadır. Kocaçay Manyas Gölüne, Kocasu ise Marmara Denizine dökülmektedir. BÖYLELİKLE ZARAR ÇOK BÜYÜK BİR ALANI ETKİLEYECEKTİR. Ayrıca gerek liç gerekse pasa sahasının altındaki jeolojik örtünün gevşek çakıl, blok ve kumlardan oluşması ve yer yer geçirimli olduğundan, burada olası bir hasar esnasında kirlenmiş ve metal içerikli suların yeraltı suyuna süzülme riskinin yüksektir..

8-***-ÇED RAPORUNDAKİ DEPREM İLE İLGİLİ TESBİTLERE İTİRAZLARIMIZ :

Söz konusu raporda Proje Sahasının ve Çevresinin Tektonik Özellikleri ve Depremselliği Başlığı altında” Proje sahası Batı Anadolu ‘da Kütahya’da önemli bir yapısal deformasyon zonu oluşturan KB-GD uznımlı AKŞEHİR-SİMAV FAY SİSTEMİ (ASFS) içinde yer almaktadır

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ile Kütahya İli Deprem Riski Haritasında belirtilerek KÜTAHYA İLİ MERKEZİ 2.DERECE, PROJE ALINININ BULUNDUĞU BÖLGE 1.DERECE TEHLİKELİ DEPREM BÖLGESİ İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR,

YİNE PROJEDE BELİRTİLEREK…….. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ PROJE SAHASININ SİSMİK AÇIDAN OLDUKÇA AKTİF OLUP,,ALETSEL DÖNEMDE BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLMİŞTİR. EAN BÜYÜK DEPREM KAYDI 3.0- 4.0 ŞİDDETİNDE 31 Kayıs 1976 da 4,9 büyüklüğünde deprem olmuştur.

PROJE SAHASI SİMAV FAY ZONU İLE KÜTAHYA FAY ZONU GİBİ İKİ ANA DİRİ FAY SİSTEMİNİN ARASINDA BULUNMAKTA OLUP, SİMAV FAY ZONU UZAKLIĞI 38-40 Km. 1944(Gediz)6,2- 1970 Gediz(7,2)—1970 Çavdarhisar (5,9)—2009 Simav(5), 2011-2012 Simav (5,7-5,0—5,4) birçok defa yıkıcı depremlere maruz kalmış Kütahya Fay Zonu aktiftir.

++++++ ÇED raporunda işletme alanının birinci derece deprem bölgesi içerisinde olduğu ve tarihsel dönemlerde, proje alanına 100 km yakınlıkta büyüklüğü 5-6 arasında 36, 6-7 arasında 2 ve 7’den büyük 1 adet depremin yaşandığı, proje alanına en yakın diri fayın Emet-Gediz Fayı olduğu, anılan fayın kuş uçuşu yaklaşık 270 m civarında olduğu, çevresindeki diğer fayların mesafelerinin; Emet-Gediz Fayı 4.0 km, Simav Fay Zonu 7 km olduğu,

9-***PROJE SAHASINDA BU TARİHE KADAR YAPILAN ORMAN KESİM İŞLEMLERİ , KAMU YARARI TAŞIMADIĞI GİBİ ,COVID 19 SALGININI ARTTIRICI ve YENİ CORONA VIRUS MUTASYONLARINA NEDEN OLABİLECEK ETKİSİYLE , HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK TEHLİKELERE YOL AÇABİLECEĞİ SON 1 YIL İÇİNDEKİ AKADEMİK ÇALIŞMALARLA ORTAYA KONULMUŞTUR. Şöyle ki ; insan eliyle tahrip edilmiş tabiat alanlarında, ORMANLARIN KESİLDİĞİ ALANLARDA Covid 19 VIRUSU EN AZ 2.5 KAT ARTMAKTA VE VİRUSLERİN İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ DE %70 ARTMAKTADIR.

BÖYLECE YUKARIDAKİ SOMUT BİLİMSEL DELİLLER IŞIĞINDA DOĞAL EKOSİSTEMLERİ NİN TAHRİP EDİLMESİNİN -ORMANLARIN YOK EDİLMESİNİN, MADENCİLİK VE TERMİK SANTRALLE RİNİN NEDEN OLDUĞU VE YIKICILIĞINI ARTIRDIĞI BİLİMSEL BİR GERÇEKTİR.MADEN PROJELERİ ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİYLE COVID – 19 SALGIN HASTALIĞINA ve YENİ PANDEMİLERE ZEMİN HAZIRLADIĞI GİBİ , VAR OLAN PANDEMİLERİNDE ŞİDDETİNİ / YIKICILIĞINI ARTIRDIĞI GÜNÜMÜZDE AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR.

KÜTAHYA BAROSU

ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU

 

 

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular