Adli Yardım Amacı

Adli Yardımın Amacı Nedir?

Adli yardımın amacı; Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğü’nün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, Avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların Avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar, bu durumlarını kanıtlamak kaydıyla Adli Yardım hizmetinden yararlanabilir. Dava açmış ya da açacak olanlar Adli Yardım hizmetinden yararlanmak için başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur?

Kütahya Barosu Adli Yardım Bürosuna hitaben yazılacak bir dilekçe ile başvurulur. Dilekçeye nüfus cüzdanının fotokopisi, muhtarlıktan alınma, Avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmadığını belirten belge, ikametgâh belgesi ve aile kayıt örneği eklenir. Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yarar varsa başka belgeler de (yeşil kart gibi) dilekçeye eklenir. NOT : İlgili belgeler matbu şeklinde Adli Yardım Bürosundan temin edilebilir.

Nereye Başvurulur?

Kütahya ve ilçelerinde Adli Yardım hizmetlerinden yararlanmak için Kütahya Barosu Adli Yardım Bürosuna başvurulur.

Başvurunuzun Üzerine Yapılan İşlem :

Kütahya Barosu Adli Yardım Bürosu başvurunuzu inceler. Sosyal ve ekonomik durumunuzu araştırır. Talebinizde haklı olduğunuza karar verilmesi durumunda Adli Yardım Bürosu tarafından bir Avukat görevlendirilerek talepçiye ve görevli Avukata durum bildirilir. İstemin reddi halinde Adli Yardım Bürosunun kararına karşı Baro Başkanlığına itiraz dilekçesi verilebilir. Bu durumda Baro Başkanı dosyanızı inceleyerek bir karar verir.

Başvurunuzun Kabulü Halinde İşlem :

İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, Avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini Baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen Avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır. Yargılama sonunda hükmedilen vekâlet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği Avukata aittir.

Dilekçe Örneği;

KÜTAHYA BAROSU ADLİ YARDIM KURULU BAŞKANLIĞINA;

Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağım bulunmadığından, Avukatlık Yasasının 176 – 181. maddeleri gereğince Adli Yardım hizmetlerinden yararlandırılmamı,
Arz ve talep ederim.

Tarih, Adı Soyadı, İmza

1 – Adres ve Telefon
2 – istemin ve varsa davanın konusu
3 – Açılmış dava varsa, Mahkemesi ve Dosya Numarası

EKLER :
1 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 – Nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin Tapu Müdürlüğünden tapu kaydı
3 – Aile kayıt Örneği
4 – Yerleşim Yeri Belgesi
5 – Yeşilkart Fotokopisi

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü