Staj Yönetmeliği

AVUKATLIK STAJI

Avukatlık Stajının temel amacı, stajyere avukatlık mesleğini icra etmek için ihtiyaç duyacağı her türlü etik ve teknik bilgi ve anlayışıyla meslek onur ve bilincinin kazandırılmasıdır. Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddelerinde ve Türkiye Barolar Birliğinin Staj Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da Baro Levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır. (Kurum Avukatlarının yanında staj yapılamaz.)

Stajın Yapılması ve Stajyerin Ödevleri

Madde 23. (Değişik: 2/5/2001-4667/13 m.)

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı ve Baro Başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, Baro Yönetim Kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.

STAJ BAŞLAMA

Avukatlık stajı, baroya evrakların verilmesiyle başlar. Başvuru dilekçesinin Baro Başkanı’na havalesinden sonra stajyer aday ilan edilir. İlan süresi onbeş gündür.

1- ADLİYE STAJI

Stajyer listesine kaydı kesinleşen aday, onbeş günün sonundaki gün Baro Kaleminden dosyayı alarak, Kütahya Adliye Sarayı 2. katta bulunan Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurur ve adliye stajı başlamış olur. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda onbeş gün, Asliye Ceza Mahkemesinde onbeş gün, Sulh Ceza Mahkemesinde onbeş gün, Ağır Ceza Mahkemesinde otuz gün, Asliye Hukuk Mahkemesinde onbeş gün, İş Mahkemesinde onbeş gün, Hukuk Mahkemesinde onbeş gün, Aile Mahkemesinde onbeş gün, İcra Müdürlüğünde otuz gün 5 ay 15 günlük süre tamamlanır. Stajın son 15 günü İdare Mahkemesi’nde yapılacağından, dosya Baro Kaleminden alınır, damga vergisi yatırılarak Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulur. Böylece yaklaşık 6 ayda adliye stajı sona ermektedir.

Adliyede yapılan staj dönemi için, mahkemelerde ve dairelerde devam çizelgesi bulunur. Staj devam çizelgesi stajyer avukat tarafından her gün imzalanır. Bu süre içerisinde stajın dondurulması ve mazeretler ile ilgili başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yapılacaktır.

Bu dönem içerisinde stajyer avukatın askere gitmesi halinde Komisyona müracaat etmesi ve baro kalemine bilgi vermesi gerekmektedir. Askerlik dönüşü en geç 1 (bir) ay içinde staja devam edebilmek için Komisyona Başvuru yapılması gerekir.

2 – AVUKAT YANI STAJI

Madde 26. (Değişik: 2/5/2001-4667/15 m.)

Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan Baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.

Son altı aylık stajına başlayan stajyer avukatın, staj dönemi boyunca Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince daha önce muvafakatnamesini almış olduğu avukattan ;

a) Son Altı Aylık Staja Başlama Yazısı (1 Nüsha) ( ÖRNEK 1)

b) Muvafakatname ( 1 Nüsha) (ÖRNEK 2)

c) Birinci Dönem Üç Aylık Rapor ( 1 Nüsha) ( ÖRNEK 3)

d) İkinci Dönem Üç Aylık Rapor getirmesi gerekir

 


ÖRNEK -1

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Avukat yanında 6 ay staj yapması gereken Stajyer Avukat ………………….. büromda nezaretim altında Avukatlık stajına ……/……/……. Günü başlamıştır. Süreleri geldiğinde 1. ve 2. dönem üçer aylık raporlarımı ayrıca takdim edeceğim.

          Bilgilerinize saygı ile arz olunur.…/……/…….

                                                                                                                     Kütahya Barosu Avukatlarından

                                                                                                                     Avukat ………………


ÖRNEK -2

MUVAFAKATNAME

Mahkemelerdeki 6 aylık stajını ……/……/…….tarihinde bitirerek avukat yanında 6 ay staj yapması gereken Stajyer Avukat …………………………..’ nın büromda nezaretim altında staj yapmasına muvafakat ediyorum.

        Saygı ile Kütahya Baro Başkanlığı’na sunulur. ……/……/…

                                                                                                                     Kütahya Barosu Avukatlarından

                                                                                                                     Avukat…………………………..


ÖRNEK – 3

BİRİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK RAPOR

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Büromda nezaretim altında ……/……/…….Günü Avukatlık stajına başlayan Stajyer Avukat ………………………… ……/……/…….tarihinden itibaren ara vermeden staja devam ederek 1.nci dönem üç aylık stajını ……/……/…….Günü tamamlamıştır. 2. nci dönem staja devam etmektedir.

1.nci dönem üç aylık staj süresince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirdiği, mesleki araştırma ve bilgi edinme hususlarında titizlik gösterdiği, mesleki ilgisinin ve ahlaki durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir.

2.nci dönem üç aylık raporumu süresi geldiğinde ayrıca takdim edeceğim.

      Bilgi ve takdirlerinize saygı ile arz olunur.  ……/……/…….

                                                                                                                       Kütahya Barosu Avukatlarından

                                                                                                                       Avukat …………………………..


ÖRNEK – 4

İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK RAPOR

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Büromda nezaretim altında Avukatlık stajı yapan ve birinci dönem üç aylık raporumu …./…./………… tarihinde takdim ettiğim Stajyer Avukat …………………….ara vermeden ikinci dönem staja devam ederek …/…/….. Günü başarı ile tamamlamıştır. Avukatlık yasasının 15. maddesine göre toplam 6 ay staj yapmıştır.

Birinci dönem stajda olduğu gibi, ikinci dönem staj süresince de kendisine verilen görevleri layıkıyla yapmış, Müvekkil-Avukat, Avukat-Hakim münasebetlerini öğrenmiş, netice olarak stajdan beklenen gayeleri edinmiş, çalışkan, dürüst ve ahlaken mazbut bir kişidir. Avukatlık yasasının 25. maddesine göre stajın uzatılmasına mahal bulunmadığı gibi kendisine ruhsatname verilmesinde sakınca yoktur.

       Takdir ve gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.

                                                                                                                            ……/……/…….

                                                                                                                           Kütahya Barosu Avukatlarından


SON ALTI AYLIK DÖNEMDE AVUKAT DEĞİŞİKLİĞİ

Avukat Yanı stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat Baro Kalemine başvuru yapar.

A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1)

B ) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2-3)ÖRNEK – 1

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ……../……./…….. tarihinde Av. ………………… yanında başlamış olduğum son altı aylık stajımın kalan bölümüne Baromuz Avukatlarından Av ………………………..……. yanında devam etmek istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………../………./20……

                                                                                                                     Stajyer Avukat ………….……….ÖRNEK – 2

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat ………………………………… Avukatlık stajının kalan bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ………../…..…/20……

                                                                                                                      Av. ………………


ÖRNEK – 3

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz nezdinde …….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …….. …………………………./…/…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                     Av. …………..

NAKİL

Stajın nakli mümkündür. Nakil yapılacak baroya başvuru yapılarak istemiş oldukları evraklar tamamlanır. Bu konuda Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70 inci maddelerinin, staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır.


STAJ DÖNEMİNDE ASKERLİK

Askere gitmek isteyen Stajyer Avukatlar,

a) Dilekçe ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 1

b) Avukatın Yazılı Bildirimi ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 2

c) Sevk Belgesi Fotokopisi

İle birlikte adliye stajında ise Baro Kalemine ve Adalet Komisyonu Başkanlığı’na, avukat yanında ise Baro Kalemine başvuru yaparlar.


ÖRNEK -1

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak ……/…../….. tarihinde Av. ……………’ nın yanında başladığım stajıma askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren ara vermiş bulunmaktayım. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                     Stajyer Avukat …………….


ÖRNEK – 2

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

……/…../….. tarihinden bu yana büromda staj yapmakta olan Stj. Av. …………… askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren stajına ara vererek büromdan ayrılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                       Av. ………………….


*Asker dönüşü normal terhis tarihini tamamlayan stajyer avukat terhis tarihi itibariyle en geç 1 ay içerisinde staja başlamak üzere aşağıdaki belgeler ile birlikte Baro Kalemine başvuru yapmalıdır.

   a) Terhis Belgesi Fotokopisi

   b) Dilekçe ( ÖRNEK – 1)

   c) Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK -2)

Belgeler üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile staja başlayan Stajyer Avukat yanında staj yaptığı avukattan başlama yazısı getirir.( ÖRNEK -3)


ÖRNEK -1

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. …./…/…. Tarihinde askerlik görevimi tamamladım. Kalan stajıma Av. …….. yanında devam etmek istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                     Stj. Av. ………………..


ÖRNEK – 2

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü stajına büromda başlamasına onay veriyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                    Avukat …………….


ÖRNEK – 3

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü ……/…./…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                     Avukat …………….


ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ

Staj süresince gerek ikametgah, gerek iletişim bilgileriniz, gerekse büro adresinin Baroya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Sadece staj değil, Avukatlık hayatınızda da bu değişikliklerin Baro’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.


ÖRNEK

BARO BAŞKANLIĞI’NA

KÜTAHYA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. Ev Adresim/ GSM numaram / Mail Adresim/Ev telefonum ……….. olarak değişmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………./……./……..

                                                                                                                          Stajyer Avukat …………….…   

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü