Duyuru

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30 KASIM 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarife, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmıştır.

Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik ile iş yoğunluğunun olduğu ve İcra Dairesi sayısının fazla olduğu illerde İcra Daireleri Başkanlığı kurulabileceği, İcra Daireleri Başkanlığının görev ve yetkileri hususunda düzenleme yapılmıştır. Çocuk teslimine ilişkin 2004 sayılı Kanundaki hükümler ilga edilerek Çocuk Koruma Kanununa eklenen 41/A maddesi ile çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme yapılarak, çocuk teslimine ilişkin ilamların Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirileceği hüküm altına alınarak, izlenecek usule ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca haciz, satış ve ihale ilgili hükümlerde de değişiklik yapılmıştır.

7343 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu maddenin beşinci fıkrası, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince 15/7/2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararları hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.

7343 sayılı Kanunun 56. maddesi uyarınca Kanun yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

RESMİ GAZETE

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular